Информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в ІХ клас.


Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в ІХ клас. Сб. от Трета научна конференция Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Велико Търново, 16.11.2012 г. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2013, с. 146 – 153. ISBN 978-954-2968-55-9


 Статията представя възможностите и важността от прилагането на ИКТ в обучението по география и икономика. Систематизирани, обработени и анализирани са резултатите от анкетно проучване сред учениците, проведено в гимназиалния етап на средното училище. Оценени са дигиталните компетенции по европейската образователна рамка на ключовите компетентности.
  Статия
 география и икономика, ИКТ, дигитални компетенции, интерактивност, анкетно проучване


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки
Технически науки Комуникационна и компютърна техника

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science
Technical sciences Communication and Computer Technology

 Издадено
  9880
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/