Диагностика на резултатите от учебния процес по география и икономика в ІХ клас, "География на населението и селищата".


Драганова-Стойкова, Тамара (2012) Диагностика на резултатите от учебния процес по география и икономика в ІХ клас, "География на населението и селищата". Сб. Международна конференция „Географски науки и образование”, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 19–20 октомври 2012 г. Ред. Т. Николов, С. Дерменджиева, Н. Димов, Г. Железов, М. Николова, Б. Кулов, Д. Владев, М. Пенерлиев, С. Станкова, F. Martins, H. Pina. Шумен: УИ „Епископ Константин Преслав”, 2012, с. 275 - 280. ISBN 978-954-577-653-3


 Статията представя резултатите от диагностична процедура, проведена през 2011 г., и е опит за създаване на стандартизиран образователен тест по география и икономика за раздел „География на населението и селищата” в IX клас. Резултатите от изследването доказват необходимостта от по-ефективна, теоретично обоснована и практически ориентирана педагогическа дейност по стандартизирането на тестовете по география. Изведена е образователната тенденция за повишаване качеството на преподаването с преход по вектора от ниво на възпроизвеждане на готови знания към ниво за усвояване на уменията за самостоятелно учене и продуктивност на обучението.
  Статия
 география на населението и селищата, стандартизиран тест, продуктивност, диагностична процедура, обобщителен урок


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9879
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/