Психични детерминанти и фактори за групова учебна дейност в проблемна среда. – В: Научни трудове. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2003, с. 341-346. ISSN 1313-8553. COBISS.BG-ID 1178353636


Симеонова, Катя (2003) Психични детерминанти и фактори за групова учебна дейност в проблемна среда. – В: Научни трудове. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2003, с. 341-346. ISSN 1313-8553. COBISS.BG-ID 1178353636 Велико Търново


 Синтезират се и се оценяват психичните детерминанти готовност за групова учебна дейност и потребностно-мотивационната обусловеност и факторите атмосфера и среда на протичане на процесите в учебната група.
  Доклад
 групова учебна дейност, психични детерминанти
 Издадено
  986
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/