Религията в римската армия в провинция Долна Мизия І–ІV в. / Religion in the Roman Army in Lower Moesia Province 1st–4th c. AD. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 460 с.


Александров, Олег (2010) Религията в римската армия в провинция Долна Мизия І–ІV в. / Religion in the Roman Army in Lower Moesia Province 1st–4th c. AD. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 460 с. ISBN 978-954-524-739-2


 https://drive.google.com/uc?id=0B1LkC0l9ryxBWU9NZFEwRUp1WEk&export=download
  Монография
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9848
 Олег Александров

16. Kamenou, Marios, Dimitrova, Alina. Hephaestus Dabatopios and the divine patronage of metallurgy in Moesia Inferior and Thracia. - ΕΥΔΑΙΜΩΝ. Studies in Honour of Jan Bouzek. Peter Pavúk, Věra Klontza‑Jaklová, Anthony Harding (eds). Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, 18. Prague, 2018, 423-438. ISBN 978-80-7308-767-8

15. Цвяткова, Татяна. Култът към Хермулес в провиция Долна Мизия през Принципата. - Мартенски студентски четения, т. 3. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, 30-40. ISBN 978-619-208-095-2

12. Tomas, Agnieszka. Inter Moesos and Thrace. Rural Hinterland of Novae in Lower Moesia (1st – 6th centuries AD) (Archaeopress Roman Archaeology, 14). Oxford, Archaeopress Publishing Ltd., 2016. ISBN 978 1 78491 369 4

13. Рабаджиев, Костадин. Херакъл (Херкулес) в тракийските провинции на Римската империя. - In: Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, т. 5 (2015). София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, 257-286.ISSN 1312-7284

14. Цвяткова, Татяна. Дионис и Дионисиевите мистерии. - Мартенски студентски четения, т. 2, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, 17-32. ISBN 978-619-208-050-1

8. Dzurdzik, Tomasz. Znaczenie uroczystości kultowych w życiu społecznym armii rzymskiej okresu pryncypatu w świetle Feriale Duranum. - Vox Patrum, 35, 2015, t. 63, 273-286.

9. Sarnowski, Tadeusz. Iuppiter und die legio I Italica. - In: Culti e religiosità nelle province danubiane (a cura di Livio Zerbini). Ferrara, 2015, 507-524. ISBN 978-88-6680-130-6

10. Tomas, A., Lemke, M. The Mithraeum at Novae Revisited. - In: In Fines Imperii Romani (Studia Thaddaeo Sarnowski septuagenario ab amicis, collegis discipulisque dedicata). Varsaviae, 2015, ISBN 978-83-61376-46-0

11. Tomas, Agnieszka. Liber Pater or Dionysus? The Evidence of the Bacchic Cult at Novae (castra et canabae legionis) and in its Hinterland. - In: n Fines Imperii Romani (Studia Thaddaeo Sarnowski septuagenario ab amicis, collegis discipulisque dedicata). Varsaviae, 2015, 257-276. ISBN 978-83-61376-46-0

7. Miteva, Veselina. Paganism and Christianity in the Bulgarian Wolf Festivals. - In: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време, т. 3. Велико Търново, Издателство "Фабер", 2014, 313-323. ISBN 978-619-00-0176-8

4. Lajtar, Adam. Another Greek Inscription from Novae (Lower Moesia) associated with pastus militum. TYCHE (Contributions to Ancient History, Papyrology and Epigraphy), 2013, vol. 28, 97-112. ISSN: 1010-9161

5. Sarnowski, Tadeusz. Accepta pariatoria und pastus militum. Eine neue Statuenbasis mit zwei Inschriften aus Novae. TYCHE (Contributions to Ancient History, Papyrology and Epigraphy), 2013, vol. 28, 35-146. ISSN: 1010-9161

6. Беков, Владимир. Хипотеза за локализацията на Securisca (пътна станция и военен лагер на Крайдунавския път) – под крепостта на Змийската канара, между с. Драгаш войвода и Никопол. – Журнал за исторически и археологически изследвания, кн. 2, 2013, 31-44. ISSN 1314-748-X

1. Aparaschivei, Dan. Helthcare and Medicine in Moesia Inferior. Iasi, Editura Universitatii "Al. I. Cuza", 2012. ISBN 978-973-703-761-9

2. Aparaschivei, Dan. Physicians and Medicine in the Roman Army of Moesia Inferior. - Dacia, 56, 2012, 99-118. 0070-251X

3. Торбатов, Сергей. Гарнизонът на Сексагинта Приста І–ІІІ в. – Известия на Регионалния исторически музей – Русе, т. 15, 2012, 111-161. ISSN 1313-7336

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/