Кой кой е в средновековна България (Исторически справочник). София, изд. “Просвета”, 1994, 400 стр. (в колектив с Й. Андреев и Ив. Лазаров). ISBN 954-01-0476-9


Павлов, Пламен (1994) Кой кой е в средновековна България (Исторически справочник). София, изд. “Просвета”, 1994, 400 стр. (в колектив с Й. Андреев и Ив. Лазаров). ISBN 954-01-0476-9 София


 Исторически справочник за личностите в средновековна България.
  Книга
 история на България


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9800
 Пламен Павлов

26. Иван Танев Иванов. Произход и култура на ранните българи. София, "Тангра ТанНакРа", 2018, с. 421 /в осн. литература на книгата/

27. Т. Попов. Две предателства в историята на отвъддунавските земи – Кордил и Чанадин.–Кюстендилски четения, 22. Коварство и предателство в история. София, Изд. на СУ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 70, 72.

28. Тервел Попов. Влияние на българската държавна традиция върху институциите на Дунавските княжества. София, изд. "Пропелер", 2018, 173.

23. Атанасов, Г. От епископия към самостоятелна патриаршия на Първото българско царство в Дръстър/Силистра. История на патриаршеския комплекс. София, 2017, с. 63, 133.

24. Добычина, А. С. Становление Второго болгарского царства (1185-1204): власть и ее легитимация. Дис. Москва, 2017, с.290.

25. Иванов, Вл. Сръбското кралство и Българското царство в борбата за политическо влияние в земите по Долния Дунав в края на XIII в.– Studia Balcanica, 32. Средновековните Балкани като световен кръстопът: контакти и обмен. София, 2017, с. 138 - бел. 43, 140 - бел. 48, 141 - бел. 52.

21. Иванов, Вл. Борбата за политическо и конфесионално влияние над земите по Долния Дунав /1270-1321 г./.– Поломието: находки, събития, личности. В. Търново, 2015, с. 765, 766.

22. Иванов, Вл. По границите на християнска Европа: степните номади и "цивилизованите” държави, светът „отвъд реките, горите и планините” през XII в.– Времена (Списание за световна история), 2015, кн. 9, с. 14

19. Генчева, Сн. Цар Шишман и Дан войвода. Силистра, "Изследователски проекти", 2013, с.12, 51, 59, 62, 64,

20. Николов, М. Исихазмът, св. Григорий Синаит и манастирите в Парория. Бургас, 2013, 160, 161.

18. Поливянний, Д. Българската медиевистика и българската държавност.– България, Балканите и Европа – мит, история, съвремие, т. IV (Доклади от междунар. конференция в памет на проф.д.и.н. Йордан Андреев, 2009 г.). В. Търново, 2011, с. 45.

17. Чолов, П. Български историци (Библиографско-биографичен справочник). София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2010, с. 234.

16. Съботинов, А. България при цар Самуил и неговите наследници /976-1018/, т. I, София, 2008, с. 859.

11. Игнатов, В. 100 мита за българската история, т. I. София, 2007, с. 441.

12. Атанасов, Г. Деспотите в средновековна България. Приноси към хронологията и просопографията.– Дунав-Днестър / Dunarea-Nistru (Тараклийски държавен университет – Годишник, т. І). Кишинев, 2007, с. 20, 21.

13. Атанасов, Г. Християнският Дуросторум – Дръстър (Доростолската епархияп през Късната античност и Средновековието, IV – XIV в.). Варна, изд. "Зограф", 2007, с. 364.

14. Игнатов, В. Цар Калоян. София, "Военно изд.", 2007, с. 113.

15. Йорданов, Ив. Печат на Петър, велик куратор на архонта на България.– Проблеми на прабългарската история и култура, т. 4 - 2. В памет на Д. Ил. Димитров. София, 2007, с. 329.

10. Виздал, М., Н. Николов. Епиграфският паметник от ротондата в Михаловце в светлината на новите проучвания.– Преславска книжовна школа, 9, 2006, с. 412.

8. Vásáry, I. Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1186–1365. Cambridge University Press: Cambridge, 2005, p. 197 (в осн. литература).

9. Николов, Г. Централизъм и регионализъм в ранносредновековна България (краят на VII - началото на XI в.). София, Акад.изд. "Марин Дринов", 2005, с. 29 /в осн.литература/ и на други места в текста на книгата.

6. Алексиев, Й. Бележки за два епиграфски паметника.– Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (В чест на проф. В. Бешевлиев). София, "Тангра ТанНакРа", 2003, с. 337.

7. Москов, М. Оними от булгарски произход.– Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (В чест на проф. В. Бешевлиев). София, "Тангра ТанНакРа", 2003, с.489.

5. Ковачев, Г. Българските земи между Източна Стара планина и Странджа през XII-XIV в. В. Търново, "Фабер", 2002, с. 190.

4. Ковачев, Г., Ив. Русев. Света гора Сливенска. В. Търново, "Фабер", 2001, с. 180 /в осн. литература/ и на редица места в текста на книгата.

3. Гюзелев, В. Извори за средновековната история на България (VII - XIV в.) в австрийските ръкописни сбирки и библиотеки, т. 2. София, 2000, с. 264.

2. Savvides, A. - In: Medieval Prosopogrphy, Volume 20, 1999, p. 213-215.

1. Еnkyklopaidiko prosopografiko lexiko byzantinis istorias kai politismou, t.III (Под ред. на Алексис Савидис). Аthina, 1998, с. 43, 44, 58 и др.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/