Борис ІІ (Опит за ново тълкуване на династичните проблеми в Преславския двор при цар Петър).- Преслав, т. 5. София, 1993, 46-51.


Павлов, Пламен (1993) Борис ІІ (Опит за ново тълкуване на династичните проблеми в Преславския двор при цар Петър).- Преслав, т. 5. София, 1993, 46-51. София


 Нова интерпретация на събитията във Велики Преслав и България през 969-971 г.
  Статия
 Първо българско царство, цар Петър, цар Борис II, цар Роман, император Йоан Цимиски, Лъв Дякон


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9799
 Пламен Павлов

11. Николов, Г. Смъртта на българския цар Борис II (969-971, + 978).– Изследвания в памет на проф.д-р Георги Бакалов. София, 2017, с. 250.

8. Leszka, Miroslaw, Kirił Marinow. Carstwo bułgarskie. Polityka-kultura-społeczeństwo. 866–971. Warszawa, 2015, s. 341.

9. Аризанова, С. Самуилова България в изследванията на българската медиевистика в периода от края на Втората световна война до днес. Библиография.– Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на цар Самуил /1014–2014/. София, 2015, с. 255.

10. Георгиев, П. Името на Самуил в надписа от 992/993 г.– Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 11, 2015, с.199.

7. Тодоров, Тодор. Контактите на византийските институции с Първото българско царство (680-969). Приноси на сфрагистиката. Шумен, Унив.изд. „Епископ Константин Преславски”, 2012, с. 15.

6. Тодоров,Т.Византийският титул "магистър" в историята на Първото българско царство.– Оттука започва България (Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм "Пътуване към България"). Шумен, 2011, с. 335 - бел. 14.

4. Георгиев, П. Превратът през 927 г.– Преславска книжовна школа, т. 10, 2008, с.425, бел. 8.

5. Съботинов, А. България при цар Самуил и неговите наследници /976-1018/, т. I, София, 2008, с. 879.

3. Николов, А. Политическа мисъл в ранносредновековна България (средата на IX - краят на X в.). София, "Парадигма", 2006, с. 322 /в осн. литература/.

2. Николов, Г. Централизъм и регионализъм в ранносредновековна България (краят на VII - началото на XI в.). София, Акад.изд. "Марин Дринов", 2005, с. 24 /в осн.литература/ и на др.места в текста на книгата.

1. Руссев, Н. Българи, византийци и руси по долното течение на Дунав през 968-971 г.– Българите в Северното Причерноморие, т. 5, 1996, с. 186 - бел. 15.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/