Българската държава и османската експанзия (1369 – 1422). В. Търново, 1992, 90 стр. ( в колектив с Ив. Тютюнджиев).


Павлов, Пламен (1992) Българската държава и османската експанзия (1369 – 1422). В. Търново, 1992, 90 стр. ( в колектив с Ив. Тютюнджиев). В. Търново


 
  Книга
 Второ българско царство, Видинско царство, Византия, османци


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9794
 Пламен Павлов

10. Данчева- Василева А., История на Средновековна София IV-XIV в, С. 2017.

9. Божилов, Ив. Българското общество през 14. век. Структура и просопография. Пловдив, 2014, с. 252.

8. Nasta istorija / Istoria noastra (red. N. Markov). Timisvar, 2013, s. 46 (на писмената норма на бълг. език, възприета от банатските българи).

7. Поливянний, Д. Българската медиевистика и българската държавност.– България, Балканите и Европа – мит, история, съвремие, т. IV (Доклади от междунар. конференция в памет на проф.д.и.н. Йордан Андреев, 2009 г.). В. Търново, 2011, с. 45.

6. Чолов, П. Български историци (Библиографско-биографичен справочник). София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2010, с. 234.

5. Данчева–Василева, А. Пловдив през Средновековието, IV – XV в. София, Акад.изд. "Проф. Марин Дринов", 2009, с. 475.

4. Първев, Ив. Българите в най-старата запазена европейска печатна книга от средата на XV в.– Civitas Divino-Humana. В чест на проф. Г. Бакалов. София, "Тангра ТанНакРа", 2004, с. 689 - бел. 11, 14.

3. Рашев, Р. Крепостта Косово и първият контакт между българи и турци в Северна България през 1388 г.– Acta muzei Varnaensis, III-1. Българските земи през Средновековието, VII-XVIII в. /В чест на проф. Ал. Кузев/. Варна, 2002, с. 121 - бел. 25, 34.

2. Ковачев, Г., Ив. Русев. Света гора Сливенска. В. Търново, "Фабер", 2001, с. 189.

1. Димитров, Хр. Българо-унгарски отношения през Средновековието. София, Акад.изд. "Проф. Марин Дринов", 1998, с. 318 /в осн.литература/ и в текста.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/