Отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника. С.: Сиела, 2016 (монография). ISBN: 978-954-28-2012-3


Петров, Венцислав (2016) Отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника. С.: Сиела, 2016 (монография). ISBN: 978-954-28-2012-3 София


 
  Монография
 
 Издадено
  9754
 Венцислав Петров

3. Цитирана от: Стоянов, Д. По някои въпроси на договорната непрехвърлимост на вземанията. - в: Годишник на Департамент "Право" на Нов български университет за 2017 година, София: 2018, с. 399

2. Цитирана от: Пенчев, М. Приложим ли е институтът на погасителната давност в наследственото право? – в: Сборник: Предизвикай давността. С.: Сиела, 2017, стр. 321 и 323

1. Цитирана от : Марков, М. в: Закон за наследството. Научноприложен коментар. С.: ИК „Труд и право“, 2016, на стр. 604, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/