Принципи на интеркултурно възпитателно взаимодействие


Тодорова, Пенка (2003) Принципи на интеркултурно възпитателно взаимодействие Сб.Предучилищно образование и интеграция,Втора бълг.-америк.конф.,София


 Принципите на възпитателния процес в мултикултурална среда в ранно детство и предучилищна възраст са разработени и адаптирани съобразно възрастовите особености на децата,закономерностите на тяхното физическо и психическо развитие,спецификата на дейността.
  
 принцип,интеркултурно,взаимодействие
 
  975
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/