Куманите в обществено-политическия живот на средновековна България (1186 г.- началото на ХІV в.).- Исторически преглед, 1990, кн. 7, 16-26.


Павлов, Пламен (1990) Куманите в обществено-политическия живот на средновековна България (1186 г.- началото на ХІV в.).- Исторически преглед, 1990, кн. 7, 16-26. София


 Куманите във вътрешната политика на България, критика на тезата за т.нар. куманска партия и др.
  Статия
 България, Византия, Златна Орда, кумани, татари, Манастър, куманска "партия", Тертеровци, Шишмановци


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9711
 Пламен Павлов

12. Узелац, Ал. Под сенком Пса /Татари и jужнословенкке землье у другоj половине XIII века. Београд, 2015, с. 276 /основна литература/ и на редица места в книгата.

10. Илиев, Н. Десять половецких имен.– Сборник материалов международной научной конференции „Кипчаки Евразии: история, язык и писменные памятники“ / „Еуразия кыпшак тары: тарих, тил жэне жазба ескергкiштерi”. Астана, 2013, с. 82.

11. Стоянов, В. Драконы и ельбиры в куманском-кипчакском мире. Вариации по теме структурирование жилого пространства.– Сборник материалов международной научной конференции „Кипчаки Евразии: история, язык и писменные памятники“ / „Еуразия кыпшак тары: тарих, тил жэне жазба ескергкiштерi”. Астана, 2013, с.47.

9. Кръстев, Кр. Българското царство при династията на Тертеревци (1280–1323). Пловдив, "Фондация Българско историческо наследство", 2011, с. 413.

8. Николов, Г. Вътрешнополитическото развитие на възобновеното българско царство /краят на XII - краят на XIII в./. Фактори и проблеми.– Зборник радова Византолошког института, 46, 2009, с. 173, бел. 32.

7. Игнатов, В. 100 мита за българската история, т. I. София, 2007, с. 456.

6. Стоянов, В. Куманология. Опит за реконструкция. София, 2006, с. 317 /в основната литература/ и на редица места в книгата.

4. Vásáry, I. Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1186–1365. Cambridge University Press: Cambridge, 2005, p. 210 (в осн. литература).

5. Стоянов, В. Куманите в българската история.– Исторически преглед, 2005, кн. 5 - 6, 3 - 25.

2. Димитров, Хр. Българо-унгарски отношения през Средновековието. София, Акад.изд. "Проф. Марин Дринов", 1998, с. 317 /в осн.литература/ и в текста.

3. Атанасов, Г. Археологически източници за потеклото на гагаузите.– Relaţiile moldo-bulgare în epoca medie şi modernă. Chisinau, „S.Ş.B.”, 1998, с. 38, бел. 29.

1. Атанасов, Г. Още веднъж за етногенезиса на гагаузите.– Българите в Северното Причерноморие, т. 5, 1996, с. 235.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/