За ролята на куманите в българската военна история.- Военноисторически сборник, 1990, кн. 6, 14-23.


Павлов, Пламен (1990) За ролята на куманите в българската военна история.- Военноисторически сборник, 1990, кн. 6, 14-23. София


 Обзор на темата, нови данни, критика на спорни тези.
  Статия
 кумани, българи, Византия, Латинска империя, Унгария


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9710
 Пламен Павлов

5. Пилипчук, Я. Социiальна iсторiя кипчакiв у IX-XIII ст. Киiв – Вiнниця, 2018, с. 315.

4. Добычина, А. С. Становление Второго болгарского царства (1185-1204): власть и ее легитимация. Дис. Москва, 2017, с.290.

3. Голев, К. За българофилията на куманите при първите Асеневци.– – Трети международен конгрес по българистика (23–26 май 2013 г., София), т. 20. Секция „История и археология“, подсекция „Българите през Средновековието“. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2014, с.208.

2. Голев, К. Дешт-и-Кипчак и внешный мир.– Сборник материалов международной научной конференции „Кипчаки Евразии: история, язык и писменные памятники“ / „Еуразия кыпшак тары: тарих, тил жэне жазба ескергкiштерi”. Астана, 2013, с. 148.

1. Игнатов, В. Цар Калоян. София, "Военно изд.", 2007, с. 113.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/