Хигиена и здравно възпитание


Проданов, Георги (2004) Хигиена и здравно възпитание гр. В.Търново


 В съдържанието на учебника са намерили място въпросите за анатомо-физиологичните особености на подрастващите, хигиената на учебно-възпитателния процес, изискванията към закаляването и спорта, храненето на децата и учениците, изискванията към материалната база и учебниците, най-честите заболявания и тяхната профилактика, спешната долекарска помощ.
  Учебник / Учебно помагало
 хигиена, здравно възпитание, здравно образование, училищна хигиена
 
  971
 Георги Проданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/