Куманите във военната история на България (1186 г.- краят на ХІІІ в.).- Научни трудове на ВНВУ “В. Левски”, 1988, кн. 2, 179-185.


Павлов, Пламен (1988) Куманите във военната история на България (1186 г.- краят на ХІІІ в.).- Научни трудове на ВНВУ “В. Левски”, 1988, кн. 2, 179-185. В. Търново


 Обзор на темата и нови данни.
  Статия
 Второ българско царство, кумани, Асеневци


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9708
 Пламен Павлов

3. Голев, К. За българофилията на куманите при първите Асеневци.– – Трети международен конгрес по българистика (23–26 май 2013 г., София), т. 20. Секция „История и археология“, подсекция „Българите през Средновековието“. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2014, с.208.

2. Голев, К. Дешт-и-Кипчак и внешный мир.– Сборник материалов международной научной конференции „Кипчаки Евразии: история, язык и писменные памятники“ / „Еуразия кыпшак тары: тарих, тил жэне жазба ескергкiштерi”. Астана, 2013, с. 151.

1. Vásáry, I. Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1186–1365. Cambridge University Press: Cambridge, 2005, p. 210 (в осн. литература).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/