Преминаването на татарската армия през България (1241-1242 г.).- Военноисторически сборник, 1994, кн. 1, 5-20 (в съавторство с Г. Атанасов).


Павлов, Пламен (1994) Преминаването на татарската армия през България (1241-1242 г.).- Военноисторически сборник, 1994, кн. 1, 5-20 (в съавторство с Г. Атанасов). София


 
  Статия
 България, Византия, Златна Орда, кумани, татари, монголи, Бату, Кадан, Бела, Калиман I


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9670
 Пламен Павлов

15. Гюзелев, Васил. Тълкувания върху българското и европейското Средновековие, т. I. София, Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2018, с. 213.

14. Иванов, Вл. Сръбското кралство и Българското царство в борбата за политическо влияние в земите по Долния Дунав в края на XIII в.– Studia Balcanica, 32. Средновековните Балкани като световен кръстопът: контакти и обмен. София, 2017, с. 134 - бел. 26.

13. Узелац, Ал. Золотая Орда и Балканы.- Золотая Орда в мировой истории. Казань, 2016, 384-403 – 10 заглавия на Пл. Павлов в осн. литература.

11. Uzelac, A. Latin Empire of Constantinople, the Jochids and Crimea in the mid-thirteenth Century.– Golden Horde Review, 2015, Nr. 3, p. 74.

12. Узелац, Ал. Под сенком Пса /Татари и jужнословенкке землье у другоj половине XIII века. Београд, 2015, с. 276 /основна литература/ и на редица места в книгата.

10. Узелац, Ал. Сербские писменые источники о татарах и Золотой Орде.– Золотоордынское обозрение, 2014, кн. 1 (3), с. 113.

9. Грек, И. Ф., Н. Д. Руссев. 1812. Поворотный год в истории Буджака и "задунайских переселенцев". Кишинев, изд. P. P. "Stratum plus", 2011, с. 130.

8. Игнатов, В. 100 мита за българската история, т. I. София, 2007, с. 456-457.

7. Vásáry, I. Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1186–1365. Cambridge University Press: Cambridge, 2005, p. 210 (в осн. литература).

6. Божилов, Ив., В. Гюзелев. История на Добруджа, том 2. Средновековие. В. Търново, "Фабер", 2004, с. 199.

4. Жаворонков, П. И. Первый поход Йоанна III Ватаци на Фесалонику /1243/ и смерть Ивана Асеня II /1242/. Проблемы датировки.– Византийский временник, 60 (85), 2001, с. 74 - бел. 49.

5. Латински извори за българската история, т. V. Унгарски латиноезични извори (съст. И. Илиев, Кр. Гагова, Хр. Димитров). София, Изд. на БАН, 2001, с. 188 (в осн. библиография на тома)

3. Руссев, Н. Д. На грани миров и эпох. Кишинев, 1999, с. 224.

2. Руссев, Н. Българите и татарите от "Златната Орда" на Долни Дунав (втората половина на XIII - първата половина на XV в.).– Българите в Северното Причерноморие, т. 6, 1997, с. 164.

1. Атанасов, Г. Още веднъж за етногенезиса на гагаузите.– Българите в Северното Причерноморие, т. 5, 1996, с. 235.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/