Теодор Светослав, Ногай и търговецът Пандолеон.- Историко-археологически изследвания (В памет на проф.д-р Станчо Ваклинов). В. Търново, 1994, 177-186.


Павлов, Пламен (1994) Теодор Светослав, Ногай и търговецът Пандолеон.- Историко-археологически изследвания (В памет на проф.д-р Станчо Ваклинов). В. Търново, 1994, 177-186. В. Търново


 За събитията в Търново в края на XIII в. и политиката на Теодор Светослав.
  Статия
 Теодор Светослав, Ногай, патриарх Йоаким III, Чака


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9669
 Пламен Павлов

7. Георгиева, С. Брачна дипломация на средновековните български владетели. Пловдив, Фондация "Българско историческо наследство", 2019, с. 443 /в библиографията на книгата/

6. Узелац, Ал. Золотая Орда и Балканы.- Золотая Орда в мировой истории. Казань, 2016, 384-403 – 10 заглавия на Пл. Павлов в осн. литература.

5. Узелац, Ал. Под сенком Пса /Татари и jужнословенкке землье у другоj половине XIII века. Београд, 2015, с. 276 /основна литература/ и на редица места в книгата.

3. Uzelac, Al. The Port of Maurocastro, Emperor Theodor Svetoslav and the tatar Aristocracy of the Pontic Steppes.– Трети международен конгрес по българистика (23–26 май 2013 г., София), т. 20. Секция „История и археология“, подсекция „Българите през Средновековието“. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 239, 240.

4. Божилов, Ив. Българското общество през 14. век. Структура и просопография. Пловдив, 2014, с.246.

2. Игнатов, В. 100 мита за българската история, т. I. София, 2007, с. 456.

1. Божилов, Ив., В. Гюзелев. История на Добруджа, том 2. Средновековие. В. Търново, "Фабер", 2004, с. 206.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/