Политическото наследство на Аварския каганат и българските владетели (ІХ-ХІ в.).- Проблеми на прабългарската история и култура, т. 3. Шумен, 1997, 55-66.


Павлов, Пламен (1997) Политическото наследство на Аварския каганат и българските владетели (ІХ-ХІ в.).- Проблеми на прабългарската история и култура, т. 3. Шумен, 1997, 55-66. Шумен


 За аваро-българските отношения и възприетото от български владетели аварско политическо наследство.
  Статия
 авари, българи, франки


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9651
 Пламен Павлов

10. Николов-Зиков, П. Българската монархия /632-765/. София, 2019, с.299 /в библиографията на книгата/

9. Георгиев, П. Връзките между /пра/български анклави в Юго-Източна Европа в периода VII-IX в.– In honorem professoris Stanislav Stanilov / Известия на Националния археологически институт, XLIII, 2016, 169-170

8. Рашев, Рашо. Българската езическа култура, VII - IX в. София, 2014, с. 379.

7. Степанов, Цв. История vs псевдонаука. София, 2008, с. 98.

6. Степанов, Цв. Защо българите изискват "чуждото" и не дават "своето" или дългият път от "степната империя" към християнското царство.– Проблеми на прабългарската история и култура, т. 4 - 2. В памет на Д. Ил. Димитров. София, 2007, с. 203.

5. Николов, А. Политическа мисъл в ранносредновековна България (средата на IX - краят на X в.). София, "Парадигма", 2006, с. 322 /в осн. литература/.

3. Stepanov,Tsv. Rulers, Doctrines and title practices in Eastern Eutope, 6th - 7th Centuries.- Archivum Eurasiae Medii aevi, 14 (2005), p. 277, n, 68.

4. Инкова, М. Аварски иновации в старобългарската култура?– Проф. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура. В. Търново, 2005, с. 106.

1. Степанов, Цв. Владетел, доктринерика и титулни практики в Източна Европа през VI - IX в.– Българите в Северното Причерноморие, т. 7, 2000, с. 211.

2. Степанов, Цв. Средновековните българи (Нови факти, интерпретации, хипотези). София, "Тангра ТанНакРа", 2000, с. 111, 223.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/