Бил ли е татаринът Чака български цар?- Историческо бъдеще, 1999, кн. 1-2, 71-75. Преработен вариант в: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/tatarinyt.htm


Павлов, Пламен (1999) Бил ли е татаринът Чака български цар?- Историческо бъдеще, 1999, кн. 1-2, 71-75. Преработен вариант в: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/tatarinyt.htm София


 Привеждат се аргументи, че татарският хан Чака не е бил български цар - една погрешна теза в историографията, повтаряна традиционно повече от един век.
  Статия
 България, Византия, Златна Орда, татари, монголи, Чака, Ногай, Теодор Светослав


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9644
 Пламен Павлов

3. Георгиева, С. Брачна дипломация на средновековните български владетели. Пловдив, Фондация "Българско историческо наследство", 2019, с. 443 /в библиографията на книгата/

2. Uzelac, Al. The Port of Maurocastro, Emperor Theodor Svetoslav and the tatar Aristocracy of the Pontic Steppes.– Трети международен конгрес по българистика (23–26 май 2013 г., София), т. 20. Секция „История и археология“, подсекция „Българите през Средновековието“. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 239, 240.

1. Кръстев, Кр. Българското царство при династията на Тертеревци (1280–1323). Пловдив, "Фондация Българско историческо наследство", 2011, с. 414.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/