Братята на цар Петър и техните заговори.- История, 1999, кн. 4-5, 1-6.


Павлов, Пламен (1999) Братята на цар Петър и техните заговори.- История, 1999, кн. 4-5, 1-6. София


 Бележки за заговорите на Йоан и Михаил, братя на цар Петър, в първите години на неговото царуване.
  Статия
 цар Петър, Йоан, Михаил, Велики Преслав, Византия, Роман Лакапин


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9641
 Пламен Павлов

5. Звездов, Ст. Българо-византийските отношения при цар Петър I. София, 2016, с. 73

4. Leszka, Miroslaw. Symeon I Wielki a Bizancjum. Lodz, 2013, s. 319.

2. Георгиев, П. Превратът през 927 г.– Преславска книжовна школа, т. 10, 2008, с.425, бел. 7.

3. Съботинов, А. България при цар Самуил и неговите наследници /976-1018/, т. I, София, 2008, с. 879.

1. Николов, А. Политическа мисъл в ранносредновековна България (средата на IX - краят на X в.). София, "Парадигма", 2006, с. 322 /в осн. литература/.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/