Сравнителен анализ на физическата дееспособност и на физическото развитие на ученици от ІІІ клас; COBISS.BG-ID 1044179172


Алексиева, Милена (2005) Сравнителен анализ на физическата дееспособност и на физическото развитие на ученици от ІІІ клас; COBISS.BG-ID 1044179172 сборник от научна конференция 40 години ВТУ "Педагогика и методика" В. Търново: УИ"Св. св. Кирил и Методий" с. 320-328 ISBN 954-524-454-2


 Целта на изследването е установяване положителното въздействие на заниманията по плуване върху 9-годишните ученици за повишаване на физическата дееспособност и подобряване на физическото им развитие. За нейното осъществяване си поставихме следните задачи: 1. Определяне на морфо-функционалните и спортно-техническите показатели за контрол и оценка. 2. Извършване на математико-статистическа обработка за установяване надеждността на данните от измерванията.
  Доклад
 физическа дееспособност, физическо развитие, ученици от ІІІ клас
 Издадено
  964
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/