За прехода от детство към зрелост в българското Ранно средновековие.


Хрисимов, Николай (2016) За прехода от детство към зрелост в българското Ранно средновековие. Balkanistic forum, 1-2, 2016, с. 92-100. 1310-3970 (print) 2535-1265 (online); COBISS.BG-ID 1121113828; http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84989923450&partnerID=MN8TOARS


 Статията представя различните мнения за наличието на инициации на прехода в езическия период, като заедно с това се търсят и алтернативни пътища за откриването на остатъци от такива.
  Статия
 Първо българско царство, деца, инициации, преход.


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  9630
 Николай Хрисимов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/