Алексиева, Милена, Цветанка Дилова-Нейкова, Росица Димкова. Най-обща характеристика на началното обучение по минибаскетбол в немската система по физическо възпитание и спорт. Сборник от научна конференция 40 години ВТУ "Педагогика и методика" 2005, В. Търново: УИ"Св. св. Кирил и Методий" с. 328-337 ISBN 954-524-454-2; COBISS.BG-ID 1044179172


Алексиева, Милена (2005) Алексиева, Милена, Цветанка Дилова-Нейкова, Росица Димкова. Най-обща характеристика на началното обучение по минибаскетбол в немската система по физическо възпитание и спорт. Сборник от научна конференция 40 години ВТУ "Педагогика и методика" 2005, В. Търново: УИ"Св. св. Кирил и Методий" с. 328-337 ISBN 954-524-454-2; COBISS.BG-ID 1044179172 сборник от научна конференция 40 години ВТУ "Педагогика и методика" 2005, В. Търново: УИ"Св. св. Кирил и Методий" с. 328-337 ISBN 954-524-454-2


 Целта на това изследване е да се направи най-обща характеристика на началното обучение по минибаскетбол в немската система по физическо възпитание и спорт. Задачите, които си поставихме, са: 1. Да се определят най-характерните особености в обучението по минибаскетбол в немската образователна система. 2. Да се преценят положителните страни, които биха били удачни за заимстване в условията на преподаване в българското начално училище.
  Доклад
 минибаскетбол, характеристика на начално обучение, физическо възпитание и спорт
 Издадено
  962
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/