Храната в Първото българско царство.


Хрисимов, Николай (2012) Храната в Първото българско царство. Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Сборник материали от Първа и Втора научни кръгли маси. Ред. Красимира Мутафова, Надежда Христова, Ивелин Иванов, Гергана Георгиева. – В. Търново: Faber, 2012, с. 201-232. ISBN 978-954-400-721-8; COBISS.BG-ID 1250887908


 Студията прави пълен преглед на наличните изворови и археологически данни за храната в периода на Първото българско царство.
  Студия
 Първо българско царство, храна, плодове, зеленчуци, начини на готвене.


Хуманитарни науки
Аграрни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Аграрни науки Растениевъдство
Аграрни науки Животновъдство

Humanities
Agrarian sciences and veterinary medicine
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Agrarian sciences and veterinary medicine Crop Sciences
Agrarian sciences and veterinary medicine Animal Breeding

 Издадено
  9618
 Николай Хрисимов

4. Джамбазова, М. ХРАНАТА В ПЪРВОТО И ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО, ПАРАЛЕЛ С ДРУГИ ЕПОХИ И ЦИВИЛИЗАЦИИ. - В: XII-XIII Национални студентски четения.Европейско културно-историческо наследство.Доклади от студентските конференции в Пловдив от 28-29 май 2016г. и 20 май 2017 г. , Пловдив, 2018, с. 138. ISSN 2367-5160

3. Николов, А. Между Рим и Константинопол. Из антикатолическата литература в България и славянския православен свят (XI–XVII в.). София, 2016, с. 155 два пъти. ISBN: 978–954–8536–20–2

1. Nikolov, G. N. Abteilung. Bibliographische Notizen und Mitteilungen. - Byzantinische Zeitschrift, Bd. 107, Heft 2, 2014, s. 1325. Online: ISSN: 1868-9027

2. Николов, А., К. Станев. Обрядовые уклонения и дурные привычки латынских еретиков в византийско-славянской полемической литературе Средневековья. – In: Studia Ceranea, 4, 2014, с. 135. ISSN: 2084-140X e-ISSN: 2449-8378

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/