Sépultures et cénotaphes à ensevelissement de chevaux de la période du Premier royaume bulgare.


Хрисимов, Николай (2000) Sépultures et cénotaphes à ensevelissement de chevaux de la période du Premier royaume bulgare. Etudes balkaniques (Sofia), 2000, 4, p. 117-130. ISSN 0324-1645; COBISS.BG-ID 1119699172


 Статията разглежда един частен случай на прабългарския погребален обред - погребването с коне, неговото разпространение и семантика.
  Статия
 ранносредновековна България, погребален обред, коне, социален статус


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  9605
 Николай Хрисимов

3. Рашев, Р., Станилов Ст., Стойчев Ст. Кабиюк. Ранносредновековен могилен комплекс. София, 2014, с. 39. ISBN 978-954-327-086-6; COBISS.BG-ID 1267935204

1. Рашев, Р. Българската езическа култура VІІ-ІХ век. София, 2008, с. 101; ISBN 987-954-327-039-2; COBISS.BG-ID 1275139556

2. Станев, К. Масов гроб 80 от Кюлевча – опит за историческа интерпретация. - История, 5-6, 2008, с. 58 бел. 23. ISSN 0861-3710 (print)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/