Бележки за българо-византийските отношения (края на VІІ – начало на VІІІ в.).


Хрисимов, Николай (2000) Бележки за българо-византийските отношения (края на VІІ – начало на VІІІ в.). Българите в Северното Причерноморие. т. 7. ред. П. Тодоров, Пл. Павлов и др. Велико Търново, 2000, с. 253-266. ISBN 954-524-242-6


 Статията акцентира върху някои спорни проблеми около създаването на българската държава и отношенията и със Византия, като основа за това е използвана византийската правно-политическа гледна точка.
  Статия
 ранносредновековна България, българо-византийски политически отношения


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  9604
 Николай Хрисимов

3. Христов, Я. Пленниците в българо-византийските отношения през VIII в. - Епохи, ХХVІ, 1, 2018, 255. ISSN: 2534-8418 (Online) ISSN: 1310-2141 (Print); COBISS.BG-ID 1120927204

2. Мингазов, Ш. Р. Великая Болгария и роль тюркоязычных болгарских племен в истории Европы. Диссертация на соискивание ученой степени „кандидата исторических наук“. Казань, 2013, № 128 от общата цитирана литература. - http://www.dissercat.com/content/velikaya-bolgariya-i-rol-tyurkoyazychnykh-bolgarskikh-plemen-v-istorii-evropy

1. Домановський, А.М. Візантійсько-болгарська торгівля у VIII-IX ст.: засоби державного контролю та регулювання // Історія торгівлі, податків та мита. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2010, № 1 (1), с. 40. ISSN 2309-7205; УДК94(4):339.543

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/