Салтовски паметници от България. Saltovo type finds from Bulgaria. - билингва.


Хрисимов, Николай (1999) Салтовски паметници от България. Saltovo type finds from Bulgaria. - билингва. Археологически вести, 1999, кн.1, с. 27-30. ISSN 1311-2201(print)


 Статията представя първите находки от територията на България, имащи точни аналогии в салтово-маяцката култура (салтовски произход).
  Статия
 ранносредновековна България, металопластика, салтово-маяцка култура.


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  9602
 Николай Хрисимов

3. Минаева, О. Български паралели на източните находки на металопластиката от Бирка. 2012. в общата библиография - http://www.academia.edu/2945712/Bulgarian_parallels_to_Oriental_finds_from_Birka

4. Станев, Ал. Елементи на германския фибулен костюм на юг от Дунав. София, 2012, с. 258. ISBN 978-954-337-143-3; COBISS.BG-ID 1256786916

2. Тотев, Б., О. Пелевина. Археологические данные о контактах населения Хазарского каганата и дунайских болгар. – Степи Европы в эпоху средневековья, т. 7, Донецк, 2009, с. 45. ISSN 2079-1658; ББК Т4(4)4я43

1. Рашев, Р. Българската езическа култура VІІ-ІХ век. София, 2008, с. 215. ISBN 987-954-327-039-2; COBISS.BG-ID 1275139556

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/