По въпроса за заселванията на кумани в България през ХІІІ в.- Втори международен конгрес по българистика. Доклади, т. 6. София, 1987, 629-637.


Павлов, Пламен (1987) По въпроса за заселванията на кумани в България през ХІІІ в.- Втори международен конгрес по българистика. Доклади, т. 6. София, 1987, 629-637. София


 За куманските миграции в българските земи.
  Статия
 България, Византия, Златна Орда, кумани, татари, монголи


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9600
 Пламен Павлов

19. Mladjov, I. Monarchs’ Names and Numbering in the Second Bulgarian State*.- Studia Ceranea 5, 2015,p. 305. ISSN: 2084-140X, e-ISSN: 2449-8378

20. Узелац, Ал. Под сенком Пса /Татари и jужнословенкке землье у другоj половине XIII века. Београд, 2015, с. 276 /основна литература/ и на редица места в книгата.

17. Голийски, П. Заселването на българите на Балканския полуостров, IV - VII в., т. I. По ономастични данни. София, "Тангра ТанНакРа", 2014, с. 368 /в осн. литература/.

18. Голийски, П. Заселването на българите на Балканския полуостров, IV - VII в., т. II. По исторически данни. София, "Тангра ТанНакРа", 2014, с. 228 /в осн. литература/.

16. Илиев, Н. Десять половецких имен.– Сборник материалов международной научной конференции „Кипчаки Евразии: история, язык и писменные памятники“ / „Еуразия кыпшак тары: тарих, тил жэне жазба ескергкiштерi”. Астана, 2013, с. 82.

15. Atanasov, G. Two Belts from 14th-Century Male Burials in Drastar (now Silistra, NE Bulgaria).– Archaeologia Bulgarica, XV, 2 (2011), p. 99.

14. Николов, Г. Вътрешнополитическото развитие на възобновеното българско царство /краят на XII - краят на XIII в./. Фактори и проблеми.– Зборник радова Византолошког института, 46, 2009, с. 173, бел. 31.

12. Атанасов, Г., Руссев, Н. Средневековые и ордынские монеты XIII-XIV вв. из укрепления близ с. Пожарево на Нижнем Дунае.– Acta musei Varnaensis, VII - 1. Нумизматичн, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на черноморското крайбрежие /Междунар. конференция в памет на ст.н.с. Милко Мирчев, Варна, 15-17 септември 2005/. Варна, 2008, с. 401 - бел. 23.

13. Узелац, Ал. Куманите в средновековна Сърбия.– Анамнеза, 2008, кн. 1, с. 172; http://anamnesis.info/fonts/versiq.1.3/journal/flash_journal/broi6-Uzelac/uzelac.htm

11. Атанасов, Г. Деспотите в средновековна България. Приноси към хронологията и просопографията.– Дунав-Днестър / Dunarea-Nistru (Тараклийски държавен университет – Годишник, т. І). Кишинев, 2007, с. 20.

10. Стоянов, В. Куманология. Опит за реконструкция. София, 2006, с. 317 /в основната литература/ и на редица места в книгата.

7. Nikolov, A. Cumani Bellatores in the Second Bulgarien State (1186 - 1396).– Annual of Medieval Studies at CEU, t. 11, 2005, 223 sq.

8. Vásáry, I. Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1186–1365. Cambridge University Press: Cambridge, 2005, p. 210 (в осн. литература).

9. Стоянов, В. Куманите в българската история.– Исторически преглед, 2005, кн. 5 - 6, 3 - 25.

6. Атанасов, Г. Археологически източници за потеклото на гагаузите.– Relaţiile moldo-bulgare în epoca medie şi modernă. Chisinau, „S.Ş.B.”, 1998, с. 38

4. Атанасов, Г. Още веднъж за етногенезиса на гагаузите.– Българите в Северното Причерноморие, т. 5, 1996, с. 235.

5. Атанасов, Г. Етнодемографски и етнокултурни процеси по добруджанското Черноморие през Средновековието.– Исторически преглед, 1996, кн. 2, с. 14-15, 17.

3. Diaconu, P. Cumanii şi originea familiei lui Dobrotiţă.– Revista istorică, 5, 1994, р. 285, 286, 287.

2. Атанасов, Г. Етнодемографски промени в Добруджа (X-XVI в.).– Исторически преглед, 1991, кн. 2, с. 81- бел. 80,

1. Шабульдо, Ф. М. Галицко-Волынское княжество и Тырновская Болгария на пути к политическому сотрудничеству в начале XIV в.– Культурные и общественные связи Украины со странами Европы. Киев, "Наукова думка", 1990, с. 50, бел.28.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/