Патриарх Йоаким ІІІ, хан Чака и цар Теодор Светослав.- Духовна култура, 1992, кн. 6, 27-33.


Павлов, Пламен (1992) Патриарх Йоаким ІІІ, хан Чака и цар Теодор Светослав.- Духовна култура, 1992, кн. 6, 27-33. София


 За събитията в България и столицата Търново в края на XIII в.
  Статия
 Теодор Светослав, Ногай, патриарх Йоаким III, Чака


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9599
 Пламен Павлов

4. Uzelac, Al. Echoes of the Conflict Between Tokhta and Nogai in the Christian World, Золотоординское обозрение / Golden Horde Review 5/3 (2017) p. 518.

3. Кръстев, Кр. Българското царство при династията на Тертеревци (1280–1323). Пловдив, "Фондация Българско историческо наследство", 2011, с. 413.

2. Владимиров, Г. Образ татар и Золотой Орды в современной болгарской историографии.– Золотоордынская цивилизация, вып. 1. Казань, 2008, с. 76.

1. Николова, Б. Устройство и управление на Българската православна църква (IX-XIV в.). София, Акад.изд. "Проф. Марин Дринов", 1997, 275-276 - бел. 29.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/