Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Анализ на игровите действия и индивидуална оценка на състезателите, взели участие във финалния етап на 60-то държавно първенство по баскетбол – мъже, Международна научна конференция “Кинезиология 2002”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2002” с. 251-255 ISBN: 954-9689-08-5


Алексиева, Милена (2002) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Анализ на игровите действия и индивидуална оценка на състезателите, взели участие във финалния етап на 60-то държавно първенство по баскетбол – мъже, Международна научна конференция “Кинезиология 2002”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2002” с. 251-255 ISBN: 954-9689-08-5 Международна научна конференция “Кинезиология 2002”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2002” с. 251-255 ISBN: 954-9689-08-5


 Разкриването на отделните страни на игровите действия може да даде данни за нивото на подготвеност на баскетболистите в периода на тренировъчния процес. Целта на изследването е да се сравнят и ранжират резултатите им по индивидуални показатели.
  Доклад
 баскетбол, Държавно първенство, мъже, игрови действия, индивидуална оценка


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  959
 Милена Алексиева

1. на с. 291 в Петкова, М., М. Алексиева. Изследване на игровата ефективност на националния баскетболен отбор на колички сп. Педагогически алманах, Том 27, бр. 2, стр. 286-292, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/