“Повестта за българската царкиня Персика” и историческата памет за княз Борис-Михаил.- “Тангра” (Сб.в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев). С., Унив.изд. “Св. Климент Охридски”, 2006, 203-216. ISBN -10: 954-07-2435-Х и ISBN-13: 978-954-07-2435-5


Павлов, Пламен (2006) “Повестта за българската царкиня Персика” и историческата памет за княз Борис-Михаил.- “Тангра” (Сб.в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев). С., Унив.изд. “Св. Климент Охридски”, 2006, 203-216. ISBN -10: 954-07-2435-Х и ISBN-13: 978-954-07-2435-5 София


 Анализ на руската повест "Царкиня Персика", отразяваща българското влияние в Русия през Средновековието. В интернет: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/persika.htm
  Статия
 повест, Борис-Михаил, Охридска архиепископия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9531
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/