Византийски оловен печат от хълма Трапезица. (В съавторство с Д. Рабовянов).


Кънев, Николай (2014) Византийски оловен печат от хълма Трапезица. (В съавторство с Д. Рабовянов). Известия на РИМ – Велико Търново, т. XXVIII-XXIX, Велико Търново, 2014, с. 145-155.


 
  Статия
 моливдовул, Търновград, Иван Асен Втори, Трапезица, деспот, византийски печат, Теодор Комнин, археологически разкопки


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  9496
 Николай Кънев

7. Цитирано в: Madgearu, Alexandru. The Asanids: The Political and Military History of the Second Bulgarian Empire (1185-1280). Leiden ; Boston: Brill, 2017, ISSN 1872-8103, ISBN 978-90-04-32501-2 (hardback), ISBN 978-90-04-33319-2 (e-book), p. 318.

5. Цитирано в: Тотев, К. Рец. на: Деян Рабовянов. Археологически проучвания в Южния сектор на Трапезица, I. Средновековния град. Велико Търново, Фабер, 734 с. - В: сп. Археология, LVII, 2016, кн. 1-2, с. 123-127 - цитирано на с. 124

6. Цитирано в: Тотев, К. Рец. на: Деян Рабовянов. Археологически проучвания в Южния сектор на Трапезица, I. Средновековния град. Велико Търново, Фабер, 734 с. - В: сп. Археология, LVII, 2016, кн. 1-2, с. 123-127 - цитирано на с. 127

1. Цитирано в: Йорданов, И. I. Jordanov. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria, vol. 1-3, Sofia, 2003, 2006, 2009. Addenda et Corrigenda (2). – В: България в европейската култура, наука, образование, религия, т. 1, Шумен, 2015, с. 223-305, ISBN 978-619-201-049-2. – с. 288.

2. Цитирано в: Йорданов, И. I. Jordanov. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria, vol. 1-3, Sofia, 2003, 2006, 2009. Addenda et Corrigenda (2). – В: България в европейската култура, наука, образование, религия, т. 1, Шумен, 2015, с. 223-305, ISBN 978-619-201-049-2. – с. 292.

3. Цитирано в: Рабовянов, Д.. Археологически проучвания в Южния сектор на Трапезица. Т. 1: Средновековният град. Велико Търново, Изд. „Фабер“, 2015, 734 с., ISBN 978-619-00-0292-5, с. 243, бел. 297.

4. Цитирано в: Рабовянов, Д.. Археологически проучвания в Южния сектор на Трапезица. Т. 1: Средновековният град. Велико Търново, Изд. „Фабер“, 2015, 734 с., ISBN 978-619-00-0292-5, с. 310.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/