Византийската титла магистър през IX – нач. на XII в. Приносът на сфрагистиката за съставяне на листа на носителите на титлата магистър.


Кънев, Николай (2013) Византийската титла магистър през IX – нач. на XII в. Приносът на сфрагистиката за съставяне на листа на носителите на титлата магистър. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. 6, В. Търново, 2013, 53-107, ISBN 978-954-524-930-3.


 
  Студия
 магистър, рангова йерархия, сфрагистика, средновизантийски период, титли


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  9494
 Николай Кънев

1. Цитирано в:Antonov, S. The Byzantine Office of ἘΠῚ ΤῶΝ ΚΡΊΣΕΩΝ and Its Holders (in the Light of Sphragistic Evidence and Written Sources). Studia Ceranea 7, 2017, pp. 9–25; – p. 13, note 27.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/