Приносът на сфрагистиката за разкриване девалвацията на византийските почетни титли в йерархията на т. нар. система на предимство от средновизантийския период – примерът с титлите магистър и патрикий (границата на VIII/IX – границата на XI/XII в.).


Кънев, Николай (2013) Приносът на сфрагистиката за разкриване девалвацията на византийските почетни титли в йерархията на т. нар. система на предимство от средновизантийския период – примерът с титлите магистър и патрикий (границата на VIII/IX – границата на XI/XII в.). Исторически преглед, год. 68, София, 2011 (2013), кн. 5-6, 265-272.


 
  Статия
 йерархия, магистър, патрикий, почетни титли, девалвация, средновизантийски период, Византия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9491
 Николай Кънев

2. Цитирано в: Книгопис на българската нумизматика и сфрагистика 2011–2014. – В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 11, София, 2015, с. 260.

1. Цитирано в: Nikolov, G. Byzantinische Zeitschrift, Band 107, Heft 1, 2014. Bibliographische Notizen und Mitteilungen. S. 561, № 2144.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/