Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти във ВВОВУ,,В.Левски” за периода от 1983 г. до 2002 г. Сборник трудове от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002", проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 год. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Том ІІ. Издателство ,,Бойка” В.Търново, 2003, с.28-33. ISBN 954-968911-5; COBISS.BG-ID 1041378020


Давидов, Димитър (2003) Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти във ВВОВУ,,В.Левски” за периода от 1983 г. до 2002 г. Сборник трудове от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002", проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 год. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Том ІІ. Издателство ,,Бойка” В.Търново, 2003, с.28-33. ISBN 954-968911-5; COBISS.BG-ID 1041378020 Сборник трудове от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002", проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 год. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Том ІІ. Издателство ,,Бойка” В.Търново, 2003,с..28-33. ISBN 954-968911-5; COBISS.BG-ID 1041378020


 Направен е сравнителен анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидатстващите курсанти във военното училище за период от 20 години. Доказана е тенденция за непрекъснато понижаване нивото на физическата дееспособнот на българската младеж. Направените изводи и препоръки са с цел актуализиране на изпита по физическа подготовка, както в избора на упражнения така и в нормативите.
  Доклад
 изпит по физическа подготовка, кандидат-курсанти, ВВОВУ.
 Издадено
  949
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/