Византинобългарски студии.


Кънев, Николай (2013) Византинобългарски студии. Велико Търново, Университетско издателство на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2013. ISBN 978-954-524-928-0


 
  Книга
 българо-византийски отношения, титли, Западни Балкани, Тракия, Първо българско царство


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  9488
 Николай Кънев

17. The Bulgarian State in 927–686 969. The Epoch of Tsar Peter I. BYZANTINA LODZIENSIA, XXXIV. Edited by Mirosław J. Leszka and Kirił Marinow. Łódź, Łódź University Press, 2018. ISBN 978-83-8142-115-7; e-ISBN 978-83-8142-116-4 - цитирано на с. 39, бел. 11.

18. The Bulgarian State in 927–686 969. The Epoch of Tsar Peter I. BYZANTINA LODZIENSIA, XXXIV. Edited by Mirosław J. Leszka and Kirił Marinow. Łódź, Łódź University Press, 2018. ISBN 978-83-8142-115-7; e-ISBN 978-83-8142-116-4 - цитирано на с. 608.

19. Цитирано в: Георгиев, С. България през последната третина на VIII век: застой или развитие? - В: Мартенски студентски четения. Том 4: Материали от седма научна конференция във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 106-114, - на с. 114, бел. 25.

20. Цитирано в: Георгиев, С. България през последната третина на VIII век: застой или развитие? - В: Мартенски студентски четения. Том 4: Материали от седма научна конференция във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 106-114, - на с. 114, бел. 26.

21. Цитирано в: Георгиев, С. България през последната третина на VIII век: застой или развитие? - В: Мартенски студентски четения. Том 4: Материали от седма научна конференция във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 106-114, - на с. 114, бел. 34.

22. Цитирано в: Георгиев, С. България през последната третина на VIII век: застой или развитие? - В: Мартенски студентски четения. Том 4: Материали от седма научна конференция във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 106-114, - на с. 114, бел. 48.

23. Цитирано в: Георгиев, С. България през последната третина на VIII век: застой или развитие? - В: Мартенски студентски четения. Том 4: Материали от седма научна конференция във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 106-114, - на с. 114, бел. 51.

24. Цитирано в: Георгиева, С. Брачната дипломация на българския владетел Симеон Велики. Симеонова България в историята на европейския Югоизток. 1100 години от битката при Ахелой. Том I, с. 227, бел. 20.

25. Цитирано в: Георгиева, С. Брачната дипломация на българския владетел Симеон Велики. Симеонова България в историята на европейския Югоизток. 1100 години от битката при Ахелой. Том I, с. 227, бел. 21.

8. Цитирано в: Antonov, S. The Byzantine Office of ἘΠῚ ΤῶΝ ΚΡΊΣΕΩΝ and Its Holders (in the Light of Sphragistic Evidence and Written Sources). Studia Ceranea 7, 2017, pp. 9–25; – p. 24.

9. Цитирано в: Antonov, S. The Byzantine Office of ἘΠῚ ΤῶΝ ΚΡΊΣΕΩΝ and Its Holders (in the Light of Sphragistic Evidence and Written Sources). Studia Ceranea 7, 2017, pp. 9–25; – на p. 13, note 27.

10. Цитирано в: Antonov, S. The Byzantine Office of ἘΠῚ ΤῶΝ ΚΡΊΣΕΩΝ and Its Holders (in the Light of Sphragistic Evidence and Written Sources). Studia Ceranea 7, 2017, pp. 9–25; – на p. 14, note 38.

11. Цитирано в: Antonov, S. The Byzantine Office of ἘΠῚ ΤῶΝ ΚΡΊΣΕΩΝ and Its Holders (in the Light of Sphragistic Evidence and Written Sources). Studia Ceranea 7, 2017, pp. 9–25; – на p. 15, note 41.

12. Цитирано в: Георгиева, С. Цар Самуил в съперничество с Византия за контрола над Виа Егнация и Драч. - Сп. "Епохи", Том XXV (2017), кн. 1, с. 188-195. - на. с. 190, бел. 3.

13. Цитирано в: Георгиева, С. Цар Самуил в съперничество с Византия за контрола над Виа Егнация и Драч. - Сп. "Епохи", Том XXV (2017), кн. 1, с. 188-195. - на. с. 190.

14. Цитирано в: Георгиева, С. Цар Самуил в съперничество с Византия за контрола над Виа Егнация и Драч. - Сп. "Епохи", Том XXV (2017), кн. 1, с. 188-195. - на. с. 195.

15. Цитирано в: Хрисимов, Н. Какво цели кан Крум с подновяване на договора от 716 година? – Сп. „Епохи“, т. XXV (2017), кн. 2, с. 427 - 2 цитирания.

16. Цитирано в: Хрисимов, Н. Какво цели кан Крум с подновяване на договора от 716 година? – Сп. „Епохи“, т. XXV (2017), кн. 2, с. 430.

4. Цитирано в: Йорданов, И. Корпус на средновековните български печати. – Плиска-Преслав, том 12. Издание на НАИМ при БАН. София, 2016, 310 с., ISBN 978-954-9472-46-2, с. 153.

5. Цитирано в: Йорданов, И. Корпус на средновековните български печати. – Плиска-Преслав, том 12. Издание на НАИМ при БАН. София, 2016, 310 с., ISBN 978-954-9472-46-2, с. 154, бел. 8.

6. Цитирано в: Йорданов, И. Корпус на средновековните български печати. – Плиска-Преслав, том 12. Издание на НАИМ при БАН. София, 2016, 310 с., ISBN 978-954-9472-46-2, с. 35, бел. 10.

7. Цитирано в: Йорданов, С. Нови книги на преподаватели от Историческия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", публикувани в периода 2011 - 2015 г. Книгопис. - В: сп. "Епохи", XXIV (2016), кн. 1, с. 136.

1. Кънев, Н. Византинобългарски студии. Велико Търново, 2013. Цитирано в: Byzantinische Zeitschrift, Band 108, Heft 2, 2015. Bibliographische Notizen und Mitteilungen. S. 1060, № 3928.

2. Кънев, Н. Византинобългарски студии. Велико Търново, 2013. Цитирано в: Byzantinische Zeitschrift, Band 108, Heft 2, 2015. Bibliographische Notizen und Mitteilungen. S. 1268, № 5545.

3. Цитирано в: Йорданов, Ив. Пристигането на учениците на Кирил и Методий в Плиска (885 – 886). Византийска дипломатическа офанзива в България (886 – 889). Приносът на сфрагистиката. – В: България в европейската култура, наука, образование, религия. Материали от Четвъртата национална конференция по история, археология и културен туризъм „ПЪТУВАНЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ” – Шумен, 14–16.05.2014 година. Част 1. Шумен, 2015, с. – на с. 39, бел. 14.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/