Програмната система като част от стратегията за развитието на детската градина


Бузов, Емил (2016) Програмната система като част от стратегията за развитието на детската градина Организация на предучилищното образование, София, РААБЕ, 2016, глава 2.1 с. 1-11, ISSN 2534-8647, COBISS.BG-ID 1278971876


 В Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО)(1,2), както и в предхождащата концепция за разработването на закона се посочват резултати от неговото приемане, като гарантиране достъпа до образование, осигуряване подкрепа на личното и индивидуалното развитие на всички деца, въвеждане на нова образователна структура, осигуряване на граждански контрол върху управлението на детските градини.
  Статия
 Програмна система, Стратегия на институцията, тематично разпределение
 Издадено
  9471
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/