(Пенкова) Концепцията за процесния подход при внедряване на системи за устойчиво управление в туризмa


Вараджакова, Десислава (2016) (Пенкова) Концепцията за процесния подход при внедряване на системи за устойчиво управление в туризмa Списание „Известия“, кн. 1/2016, изд. на СУ- Варна


 Докладът разглежда концепцията за процесния подход, неговата същност и специфичните особености при внедряването му в системи за управление в туризма. Направен е анализ на критериите, по които се извършва акредитирана сертификация на туристическите предприятия. Разгледана е методологията и основните етапа при внедряване на процесния подход. Описани са основните стандарти, приложими при туристическата дейност. В заключение са изведени ползите от прилагането на системите за управление на устойчивото развитие в туризма – образователни, екологични, икономически, социални.
  Статия
 процесен подход, устойчиво развитие, туризъм


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9467
 Десислава Вараджакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/