(Пенкова) Оценка на ефекта от прилагането на микс от дистрибуционни канали върху оптимизиране на приходите в хотелиерството


Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Оценка на ефекта от прилагането на микс от дистрибуционни канали върху оптимизиране на приходите в хотелиерството Списание „Инфраструктура и комуникации”, УНСС, изд. Авангард Прима, София, 2014, стр. 316-323, ISSN 1314-093


 Основната цел на настоящата статия е да изведе на преден план значението на управлението на дистрибуционния микс за успешното приложение на ревеню мениджмънта. Изборът на подходящи дистрибуционни канали влияе върху нетния приход в хотелиерството /NREV/, както и върху брутната печалба от една налична стая /GOPPAR/. За постигането на оптимални стойности на тези ключови показатели е необходимо да се усъвършенства процеса на подбор на подходящ микс от канали за дистрибуция.
  Статия
 ревеню мениджмънт, управление на приходите, дистрибуционни канали, ключови показатели за ефективност (KPIs)


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9465
 Десислава Вараджакова

1. Златанова, З., доклад „Управление на дистрибуцията на туристическият продукт», Сборник доклади «Иновации и туризъм», УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2018, ISBN 978-619-208-167-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/