(Пенкова) Моделиране управлението на риска при прилагане на ревеню мениджмънта в туризма


Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Моделиране управлението на риска при прилагане на ревеню мениджмънта в туризма Сборник доклади от международна научно-практическа конференция „Европейски практики и национални рефлексии в планирането“, Стопанска академия „Д. Ценов“, Свищов, 2015, стр. 205-210, ISBN 978-954-23-1079-2


 Основната цел на настоящия доклад е да анализира възможните рискове при прилагане на ревеню мениджмънта в две области от туристическата индустрия - хотелиерството и въздушния транспорт за превоз на пътници. Изяснена е същността на ревеню мениджмънта и управлението на риска. Анализирани са видовете модели при прилагането на управлението на риска и моделите за вземане на решение в процеса на управление на приходите. В заключение са предложени стратегии за минимизиране на риска в туристическата дейност.
  Доклад
 управление на риска, ревеню мениджмънт


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9462
 Десислава Вараджакова

1. Райкова, М., „Ролята на организациите в областта на инвестиционния риск инвестициите в помощ на специалистите по инвестиционен мениджмънт в туризма“, Сборник доклади от Международна научна студентско-докторантска конференция „Възможности за развитие на туризма и успешни практики, изд. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2017, ISBN 978-619-208-127-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/