(Пенкова) Възможности за приложение на Канбан и Скръм инструментите в хотелския операционен мениджмънт


Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Възможности за приложение на Канбан и Скръм инструментите в хотелския операционен мениджмънт Сборник доклади научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, Бургас, 2015, стр. 216-221, ISBN 978-619-7126-10-5


 Основната цел на настоящата разработка е да анализира възможностите за приложение в хотелския операционен мениджмънт на иновативните Канбан и Скръм подходи за управление, използвани в IT индустрията. За целта са изяснени специфичните особености на операционния мениджмънт в хотелиерството. Дефинирани са понятията Скръм и Канбан. В заключение е направен сравнителен анализ между двата подхода и са изведени възможностите за тяхното приложение в областта на туристическите услуги.
  Доклад
 Канбан, Скръм, Аджайл, Лийн, мениджмънт


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9460
 Десислава Вараджакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/