(Пенкова) Онлайн маркетинг и ремаркетинг в туризма


Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Онлайн маркетинг и ремаркетинг в туризма Сборник доклади научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, Бургас, 2015, стр. 138-142, ISBN 978-619-7126-10-5


 Обект на изследване в настоящата работа е приложението на ремаркетинга в хотелиерствотото, туроператорската дейност и туристическите агенции при онлайн маркетинга. Изяснена е същността и специфичните особености на отделните типове ремаркетинг и етапите на неговото внедряване. В заключение са анализирани възможностите на различни техники на ремаркетинга.
  Доклад
 онлайн маркетинг, ремаркетинг


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9459
 Десислава Вараджакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/