(Пенкова) Анализ на тенденциите в развитието на мениджмънта в туристическата индустрия


Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Анализ на тенденциите в развитието на мениджмънта в туристическата индустрия Сборник доклади от научно-практическа конференция "Човешкият капитал -методология, измерения и практики", НБУ, 2015, стр. 410-418, ISBN 978-954-535-853-1


 Целта на настоящия доклад е да разгледа възможностите за прилагане на най-новите форми на мениджмънт в областта на туризма. Обект на анализ е теоретичната постановка на радикалния мениджмънт и процесът на неговото внедряване в туристическата индустрия. Разгледани са съществуващите разлики между традиционния мениджмънт и новите форми на управление, новото поколение У, като част от човешките ресурси в туристическите фирми и поколението Z като потенциални клиенти, общността Stoos и предизвикателствата при задоволяване изискванията на клиентите в условия на хиперконкуренция.
  Доклад
 туризъм, радикален мениджмънт, Stoos общност


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9458
 Десислава Вараджакова

1. Статев В., доклад „Лукс и селски туризъм“, Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност „Туризъм“ в Икономически университет-Варна, „Туризмът в епохата на трансформация“, Издателство „Наука и икономика“ – ИУ-Варна, Варна, 2015 г., стр. 885-891.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/