(Пенкова) Роля на туроператорите и туристическите агенции за развитие на устойчив туризъм


Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Роля на туроператорите и туристическите агенции за развитие на устойчив туризъм Научни трудове, том V, от юбилейна научна конференция с международно участие „Науката и образованието – традиции и бъдеще“, изд. "PKR принт" ООД, Кърджали, 2014, стр. 239-243, ISSN 1314-3425


 Концепцията за устойчивото развитие е обект на научно изследване през последните десетилетия. В обсега на въпросите, които разглежда, е разрешаването на проблеми, свързани с настоящето и бъдещето на човечеството. Основните елемента за устойчиво развитие са определени от Световната комисия по околна среда и развитие. Основната цел на доклада е да анализира ролята на туроператорските фирми и туристическите агенции за развитие на устойчив туризъм. Изяснено е съдържанието на понятието "устойчив туризъм". Разгледани са показателите, по които се оценяват местата за настаняване и туристическите дестинации за устойчивост. Описани са стандартите, на които трябва да отговарят посредническите компании, за да притежават сертификати за предлагане на туристически продукти, които не влияят отрицателно върху околната среда, бита и традициите на местното население. Направен е анализ на основните направления и показатели, по които се оценява степента на устойчивост на туристическите дестинации.
  Доклад
 устойчив туризъм, туроператори, туристически агенции, туристически дестинации


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9457
 Десислава Вараджакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/