(Пенкова) Анализ на иновационните модели като средство за повишаване конкурентоспособността на туристическите предприятия


Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Анализ на иновационните модели като средство за повишаване конкурентоспособността на туристическите предприятия Сборник доклади от юбилейна международна научно-практическа конференция "Бизнесът - позитивната сила на обществото", 2014, изд. НБУ, стр. 572-578, ISBN 9789545358081


 Настоящият доклад има за цел да очертае базисните иновационни области за повишаване конкурентоспособността на основните субекти в туристическата индустрия – хотели, туроператорски фирми и туристически агенции. Направен е анализ на теоретико-методологическите аспекти и същността на иновациите в туризма, изведени са основните фактори, които влияят върху прилагането на иновативни бизнес модели. В заключение са направени изводи и дадени конкретни препоръки за прилагане на иновационни мероприятия от бизнес единиците на българския туристически пазар.
  Доклад
 иновации в туризма, бизнес модели, конкурентоспособност


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9454
 Десислава Вараджакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/