(Пенкова) Приложение на ревеню мениджмънта при ценообразуването в хотелиерството


Вараджакова, Десислава (2013) (Пенкова) Приложение на ревеню мениджмънта при ценообразуването в хотелиерството Научна конференция „РУ&СУ`13”, Русенски университет и Съюз на учените в България, Научни трудове, том 52, Русе, 2013, ISSN 1311-3321


 Световната икономическа криза поставя на изпитание всички предприятия от сферата на туризма поради намаления брой клиенти и сравнително непромененото предлагане. В тази ситуация конкуренцията между местата за настаняване както в градската среда, така и в курортните комплекси е силно изострена. Това налага прилагането на специфични методи за управление на приходите, разходите и ценообразуването, какъвто е ревеню мениджмънта. Основната цел на доклада е да насочи вниманието към ценообразуването като елемент на ревеню мениджмънта за оптимизиране на приходите и привличане на максимален брой клиенти в хотелиерството. Динамичното ценообразуване в хотелиерството позволява адекватното приложение на ревеню мениджмънта и постигането на оптимално съотношение цена-заетост.
  Доклад
 ревеню мениджмънт, динамично ценообразуване


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9453
 Десислава Вараджакова

1. Karadzhova, Z., доклад „REVENUE MANAGEMENT IN THE HOTEL AS A MARKETING TOOL FOR SUCCESSFUL BUSINESS“, Сборник доклади Маркетингът – опит и перспективи Marketing – experience and perspectives, издателство „Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, 2017, ISBN 978-954-21-0931-0

2. Малчева, М., доклад „Особености на ценообразуването при бутиковите хотели /на примера на „хотел-галерия Графит“, гр. Варна/“, Сборник доклади от Юбилейна научна сесия „Туризъм, иновации, стратегии“ на Колеж по туризъм – Бургас към университет „проф. д-р Асен Златаров“, изд. ФЛАТ, Бургас, 2017, ISBN 978-619-7125-34-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/