(Пенкова) Планиране на процеса по управление на приходите в хотелиерството


Вараджакова, Десислава (2012) (Пенкова) Планиране на процеса по управление на приходите в хотелиерството Сборник доклади от международна научна конференция „Предизвикателствата пред туризма през ХХІ век”, УНСС, София, 2012, стр. 385-391, ISSN 1314-7226


 Главната цел на доклада е да се анализират основите етапи при планирането на процеса по управление на приходите в хотелиерството. Очертани са единадесет стъпки: предварителен организационен етап; анализ на туристическия пазар; изготвяне на ценова стратегия; анализ на търсенето; анализ на процеса на резервиране и продажба; анализ на заетостта; анализ на процеса на прогнозиране; анализ на конкуренцията; създаване на система от действия за поддържане на конкурентоспособността; избор на канали за позициониране на хотела във виртуалното пространство; изготвяне на продукти, носещи най-високи приходи. Направени са изводи, че преди внедряването на ревеню мениджмънта е необходимо да се създаде разбиране за неговия смисъл, да се осъзнае философията му от всички служители и звена. Генералният мениджър, отдел „Резервации” и отдел „Продажби” трябва да споделят единна визия за оптимизиране на приходите. В доклада са определени параметрите на входните данни, необходими за прилагането на ревеню мениджмънта: пазарните сегменти; ценообразуването и управлението на заетостта; данни за промените в търсенето и начините на резервация; прогнозирането на търсенето и анализ на промените му; конкуренцията; дистрибуционните канали; информационно-резервационните и управленски системи.
  Доклад
 ревеню мениджмънт, планиране, хотелиерство, цени, стратегия


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9450
 Десислава Вараджакова

2. Костадинова, Н., доклад „ EFFECTIVE IMPLEMENTING OF ONLINE TOUR AGENTS IN THE HOTEL DISTRIBUTION MIX“, Сборник доклади DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN AND EUROPEAN ECONOMIES ¬ CHALLENGES AND OPPORTUNITIES Vol. 1 Collective Scientific Book of Faculty of Economics, ”St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo Annual Conference; Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, ISSN 2603-4093, В. Търново, 2018

1. Vasileva, G., „Challenges for competiveness of sea hotels in the context of new alternatives and the social network era“, Сборник доклади от Международна научна студентско-докторантска конференция „Възможности за развитие на туризма и успешни практики, изд. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2017, ISBN 978-619-208-127-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/