Самостоятелната работа на учениците и осмислянето на уроците по физическа култура – средство за активизиране и оптимизиране на учебния процес.


Давидов, Димитър (2002) Самостоятелната работа на учениците и осмислянето на уроците по физическа култура – средство за активизиране и оптимизиране на учебния процес. Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002, (стр. 275-278) ISBN 954-9689-08-5


 Задачите за самостоятелна работа се възлагат, както в урочната,така в извънурочната работа по физическа култура. Нашето мнение е, че в тези форми на работа, възможностите са много по-големи. В тези групи учениците са дошли по собствено желание и интерес и творческата им активност е на много по-високо ниво.
  Доклад
 ученици, физическа култура, учебен процес.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  945
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/