Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсанти-випускници обучаващи се с различен брой часове по физическа подготовка в учебните планове./ И. Алексиев - Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" На 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002, с. 34-36. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1040309732


Давидов, Димитър (2002) Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсанти-випускници обучаващи се с различен брой часове по физическа подготовка в учебните планове./ И. Алексиев - Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" На 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002, с. 34-36. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1040309732 Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" На 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002, г. с. 34-36. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1040309732


 На фона на кардиналните промени, извършващи се във военнообразователната система, целящи по-качественото обучение на военнослужещите и значението на физическата подготовка за изпълнение на войнските им задължения, недоумение буди факта от намаляване на часовете по физическа подготовка в учебните планове на ВВУЗ. От направеното изследване и сравнителен анализ на резултатите на двете групи курсанти випускници обучаващи се с различен брой часове по физическа подготовка, авторите разкриват по
  Доклад
 физическа подготовка, курсанти, ВВОВУ.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  944
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/