Ранното детство и иновационни практики при подготовката на педагогическите специалисти


Бузов, Емил (2017) Ранното детство и иновационни практики при подготовката на педагогическите специалисти Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование (сборник с научни доклади от юбилейна международна научна конференция), ред. кол. Траян Попкочев и др., Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2017, с. 262-270, ISBN 978-954-00-0116-6, COBISS.BG-ID 1283904228 262-270


 Настоящата статия отразява разбирането на ролята за ранното детство и развитието на бъдещата Личност, подготовката на педагогическите специалисти и създаването на механизъм за междуинституционално разбирателство в прилагане на Закон за Предучилищно и училищно образование.
  Доклад
 ранното детство, педагогическите специалисти и механизъм за междуинституционално разбирателство
 Издадено
  9437
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/