Конструктивизъм и интерактивност на университетското преподаване


Бузов, Емил (2014) Конструктивизъм и интерактивност на университетското преподаване Новите идеи в образованието - инвестиция в бъдещето (сборник доклади), ред. кол: Петко Чобанов и др. Бургаски свободен университет, 2014, с. 4-10, ISBN 978-619-7126-02-0, COBISS.BG-ID 1268442340


 Днес системата на висшето образование в България е изправена пред двойно предизвикателство: от една страна, да се ускори и завърши започналият процес на структурни реформи, като се преодолее изоставането спрямо водещите университети по света, а от –да се реализира успешно процесът на стратегическа трансформация на висшето образование: от допълваща обслужваща сфера във фактор за печелене на предимство в европейската и глобалната надпревара за знания, умения, икономически и материален просперитет и духовен напредък
  Доклад
 подходи на преподаване, академизъм, интерактивни стратегии на преподаване
 Издадено
  9435
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/