Комуникационната стратегия като условие за управлението на училищното образование


Бузов, Емил (2013) Комуникационната стратегия като условие за управлението на училищното образование Качество на образованието: проблеми и технологии на управление. Съст. Тр. Попкочев, Д. Димитров; ред. кол. Тр. Попкочев и др., Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2013, с. 16-24, ISBN 978-954-680-888-2, , COBISS.BG-ID1263946724


 Комуникационната стратегия се разглежда като инструмент за провеждане на ефективна образователна политика. Тя се базира на анализ на процесите в обществото и е насочена към всички заинтересовани страни по отношение на прилагането на процесите на смяна на манталитета и формиране на нови отговорности и взаимодействия. От основните послания, която комуникационната стратегия носи и стъпките на нейната реализация зависи ефективността на превръщането на образователните институции в значително по-обхватни учещи се общности.
  Статия
 комуникационна стратегия, стратегически подход към комуникацията, учеща се общност, критерии за учеща се общност
 Издадено
  9432
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/